Referat årsmøte 2001

Årsmøte ble avholdt 31. januar 2001 på Vestfossen barneskole. 7 medlemmer var tilstede.

Møte ble åpnet ved leder, ingen hadde kommentarer til innkallingen.

Torolf Sogn ble valgt til møteleder og Arne Førlie til referent.

Årsberetning ble godkjent under forutsetning av at noen uavklarte punkter ang. medlemsantall ble besvart i løpet av årsmøtet.

Regnskaps rapport for 2000 ble godkjent med følgende kommentarer:
post 399: gjelder Norges Idrettsforbund
post 520: det er enkelte utestående portoutgifter for 2000
post 662: gjelder nøkkelfiling

post 663: beløpet dekker forsikring for både 1999 og 2000. Referer til årsmøtereferat for 2000.

Driften har gått med underskudd, hovedsaklig pga. liten kontingentinngang.

Regnskapet er revidert, men selve regnskapskjemaet er ikke signert

Det ble kommentert at ordet "eiendeler" skal erstattes av "sum kontanter".

Ajourført materialliste foreligger ikke og ny vurdering av verdi av passiva er ikke foretatt. Det kreves av det nye styret at dette lages i løpet av 2001.

Kontingent for 2001 ble bestemt satt til:
Familie: 150
Senior: 100
Junior (til og med 18år): 50

Årsmøtet stilte seg kritisk til det forrige styret fordi det ikke hadde sendt ut krav om kontingentinnbetaling før på slutten av 2000. Av den grunn ble det bestemt at medlemskap pr. 1999 prolongeres gjennom 2000 (dvs. medlemskapet er fortsatt gyldig).

Åste Vanebo og Roy Ove Lie strykes som medlemmer på årsmøtet pga. ukjent adresse. Resterende som ikke har betalt for 1999 og/eller 2000 vil få beskjed om at medlemskapet vil suspenderes, og at de for å reaktivisere sitt medlemskap skal betale for 2000 og 2001. Evt. skyldig kontingent for 1999 vil ikke kreves inn.

Budsjett for 2000 ble vedtatt med et underskudd på ca kr. 3100, og med følgende kommentarer:

Styresammensetning ble godkjent

Følgende styre for 2001 ble enstemmig valgt:

Leder Torolf Sogn
Nestleder Knut Atle Johnsen
Kasserer Arne Rolund
Sekretær Arne Førlie
Styremedlem Jon Andre Stærkeby
Varamedlem Alf Henriksen

Inspill til neste års program var:

Detaljplanlegging overlates til det nye styret


Under eventuell ble det diskutert hvordan man kunne få klubben til å vokse, og få større interesse for brettseiling i nærområdet. Et forslag om samarbeid/integrering med Vestfossen Idrettsforening ble drøftet.
Det ble bestemt at det nye styret får fullmakt til å vurdere et eventuellt samarbeid med Vestfossen Idrettsforening og komme med en innstilling til neste årsmøte.