Referat årsmøte 1996

Årsmøte ble avholdt 28. november på Gyldenløve Hotel med 8 medlemmer tilstede.

Dagsorden:

 1. Åpning av årsmøte - godkjenning av saksliste og innkalling
  OK
   
 2. Valg av møteleder og referent
  Torolf Sogn ble utpekt til møteleder og sekretæren referent
   
 3. Behandle årsberetning for 1996
  Årsberetning ble gjennomgått og godkjent
   
 4. Godkjenne regnskapsrapporten for 1996
  Regnskap og regnskapsrapport ble godkjent
   
 5. Vedta forslag til ny kontigent-gruppe
  Det ble vedtatt å innføre ny kontigentgruppe (støttemedlem) som skal gjelde skoleungdom, førstegangstjenestende og ikke-seilende som ønsker å støtte klubben.
  Vedtaket skal revideres på neste årsmøte.
   
 6. Fastsette kontigent for 1997
  Forslag (uendret fra 1996) vedtatt.
   
 7. Vedta budsjett for 1997
  Budsjett ble vedtatt med følgende kommentarer (punktene nedenfor referer til regnskaps- og budsjettskjema).
  1. Kommentar på at 5000,- er øremerket eliteseilere
  2. Justeres til 3000,- (redusert med 400,-)
  3. Reduseres (som pkt. 33) med 400,-
  4. Reduseres med 100,-
  5. Kommentar at beløp avhenger av støtte fra kommunen
   
 8. Vedta forslag om overgang til ny lovnorm
  Årsmøtet godkjente overgangen til ny lovnorm som er obligatorisk for å være tilsluttet NIF med formålsparagraf som vedtatt på årsmøte 1995.
   
 9. Godkjenne styresammensetning ifm. overgang til ny lovnorm
  Følgende forslag til utvidelse av ¶12 ble vedtatt (utvidelse merket under understrekning):
  Årsmøte skal velge:
  1. Leder og nestleder
  2. 1 styremedlem og 1 varamedlem
  3. Revisor og dennes stedfortreder
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet (utpekes av styret)
  5. Årsmøte kan velge kasserer, sekretær og eventuelle tilleggsmedlemmer.
  Et forslag om å inkludere kasserer og sekretær i punkt c (og ikke ha punkt e) ble nedstemt med 3 mot 5 stemmer.
  Avtroppende styre foreslår eventuelle endringer i antall styremedlemmer.
 10. Vedta forslag om å flytte årsmøte til februar
  Nytt tidspunkt som ble vedtatt er januar.
   
 11. Valg
  Valgkomiteens forslag til styre og verv ble vedtatt. Ny sammensetning er:

  Styre:

  • Leder: Torgeir Bjørnvold
  • Nestleder Øystein Bunes
  • Sekretær Pål Andersen
  • Kasserer Alf H. Henriksen
  • Styremedlem Anna Rilvaag
  • Varamedlem Torolf Sogn

  Verv:

  • Revisor Stig. B. Eriksen
  • Stedfortreder til revisor Ketil Walaker
  • Valgkomite Alf G. Dale
  • Valgkomite Knut A. Johnsen
   
 12. Kaffe
   
 13. Innspill til neste års program
  (se ovenfor)
   
 14. Eventuelt
  Intet

Hilsen Styret